ISMRM Chinese Chapter

The Chinese Chapter of the ISMRM

Chapter Officers:

Chapter News

Chair:
Jingliang Cheng, M.D., Ph.D.
First Affiliate Hospital of Zhengzhou University
Zhengzhou, China

Ex-Chair:
Guangming Lu, M.D.
Nanjing Jinling Hospital
Nanjing, China

Vice-Chair & Secretary
Meiyun Wang, MD, PhD
Henan Provincial People’s Hospital
Zhengzhou, China

Vice-Chair:
Hui Zhang, Ph.D.
First Clinical Medical College
Shanxi Medical University
Taiyuan, China

Vice-Chair:
Yongqiang Yu, M.D.
First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
Hefei, China

Vice-Chair:
Qi Yong Gong, M.D.
West China Hospital of Sichuan University,
Chengdu, China

Vice-Chair:
Minming Zhang, MD., Ph.D.
Second Affiliated Hospital Medical School
Zhejiang University
Hangzhou, China

Vice-Chair:
Cheng Li, M.D.
Zhongda Hospital
The Southeast University
Nanjing, China

Vice-Chair:
Guangbin Wang, M.D., Ph.D.
Shandong Medical Imaging Research Institute
Jinan, China

Vice-Chair:
Xiaoying Wang, M.D.
Peking University First Hospital
Beijing, China

Coming Soon!